تبلیغات
MD عاشقانه ها MD - اس ام اس دوبیتی
 درسکوت دادگاه سرنوشت ........ عشق برما حکم سنگینی نوشت
گفته شد دل داده ها از هم جدا ....... وای بر این حکم واین قانون زشت


==========================

گاویست در آسمان و نامش پروین ..............یک گاو دگر نهفته در زیر زمین

چشم خردت باز کن از روی یقین ................. زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین

====================

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه............... وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه 

پرکن قدح باده که معلومم نیست ............... کاین دم که فرو برم برآرم یا نه

====================

در کارگه کوزه‌گری رفتم دوش.................دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش

ناگاه یکی کوزه برآورد خروش..............کو کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه فروش

===================

عرب را به جایی رسیدست کا ر................ زشیر شتر خوردن و سوسمار

درفش کیانی کند ارزو ................ تفو بر تو ای چرخ گردون تفو
فردوسی

==================

آن لحظه که دست من بگیری در دست ............ جان چیست،دِهم هر چه که دارم در دست

زان لعل لبت ز کام من جامی ریز ............... بی آب لبت اگر بمیرم چه بد است

==================

   
گر می نخوری طعنه مزن مستانرا ................ بنیاد مکن تو حیله و دستانرا

تو غره بدان مشو که می می نخوری  ............. صد لقمه خوری که می غلام‌ست آنرا

=================

بر چرخ فلک هیچ کسی چیر نشد............... وز خوردن آدمی زمین سیر نشد

مغرور بدانی که نخورده‌ست ترا.............. تعجیل مکن هم بخورد دیر نشد

===============

مــســتــیــم زبــــاده و خـــرابــیـم زمی ........... آگاه نـــــه ایــــــم زآمـــد و رفــتـــن دی

چـــون کــبــک بـه زیر برف خفتیم مُدام ........... تــاچشــم بــه هم زنیم ،این ره شده طی

===============

غـــرقــیـــم بـــه وادی هــــلاک ِتـــزویــر......... در ســـر نــبــود فــکر خــلاص و تدبیر

بــرخــیـــز و شـــکــن قــیــود دنیای دنی ......... نــاجــی نــَبــوَد کســی تــورا از زنجیر

===============

مزن بردل زنوک غمزه تیرم ............... که پیش چشم بیمارت بمیرم

نصاب حسن درحدکمال است ............... زکاتم ده که مسکین وفقیرم

===============

من حاصل عمرخودندارم جزغم..............درعشق زنیک وبدندارم جزغم

یک همدم باوفاندیدم جزدرد..............یک مونس نامزدندارم جزغم

===============

شاها به گدایی درت آمده ام ................... باچشم امید نظرت آمده ام

بیرون نکنی تو دست خالی مارا ..................دلبسته به شهد و شکرت آمده ام

==============

خشکید به چشم من اگر بود نمی ................... از هرچه گذشت دل نیاورد دمی

برصبر و تحملی که دارم تحسین .................... دارم ز تو انتظار اندک کرمی

==============

وز جور زمانه چشم من خون گِریَد .................... ای داد که هم لیلی ومجنون گِریَد

گر شرح فراق نزد هجران ببرم ................... او نیز ز غم بَسان جیحون گِریَد

==============

بی یار اگر بهشت باشد،گوریست .................... آن یار جفاپیشه به از صد حوریست

در عینک عاشقی به صورت منگر ..................... کانجام بخود نگه نمودن کوریست

==============

آنکس که زهجر تو بدن سوخت منم ...................... در کوره عشق تو که افروخت منم

آنکو که شرر بجان شیرین بخَرَد ................... فرهاد چو ساز وسوز آموخت منم

==============

خورشید فروزانت اگر می نامند .................... یا ماه شبستانت اگر می خوانند

این هردو به حق که هست زیبنده ترا .................... آنانکه حقیقت تورا می دانند

=============

از دست رفیقان چه ستمها دیدم ............... دندان به جگر به خون خود غلتیدم

عبرت بشد اینکه تکیه بر دوست خطاست ................ بر ساده دلی خویش هم خندیدم

=============

اکنونکه چنین به حالت زار شدم .................. در رنج و الم بسی گرفتار شدم

دانستم هم اکنون که خطا پیمودم .................... افسوس که دیر زخواب بیدار شدم

=============

عمرم همه را درطلب نان بودم ................. فارق زخیال وصل جانان بودم

آن گوهر عمر،مفت از دست برفت .................. دانستم هم اکنون که چه نادان بودم

=============

چون کار زمانه جمله در دست خطاست ............... تا کج نرود کسی نمی یابد راست

با زار صداقت که ز رونق افتاد ................. این مرهم تزویر به هر درد دواست

=============

گرشمع بسوزد و اگر پروانه ............... گر ناله کند عاقل و یا دیوانه

ازهجر تو هستند، همه عقده بدل ................. جویند تورا به مسجد و میخانه

=============

ای خفته چنین به خواب حیران تا کی .................. ازدست ستم بسمل ونالان ، تاکی

تا دیر نشد بیا که کاری بکنیم .................... اندر قفس وجود، زندان تاکی