تبلیغات
MD عاشقانه ها MD - عبارات زیبا و تاثیرگذار
الـهی! مارا آن ده کـه ما را آن بـه

 * * * * * * * * * * * * * *

دیروز بخشی از ( تاریخ ) است.!ء

* * * * * * * * * * * * * *

فردا ( رمز ورازی ) بیش نیست

* * * * * * * * * * * * * *

به خاطر بسپار : تنها یک راه به سوی بهشت وجود دارد که در زمین آنرا عشق می نامیم.ء

 * * * * * * * * * * * * * *

یادت باشد: همانقدر که می توانید به کودکان آموزش دهید، چیزهایی هست که از آنان بیاموزید.1
 
 * * * * * * * * * * * * * *

منتظر فرصت مباش ،بلکه آن را بیافرین

 * * * * * * * * * * * * * *

آنکه انتقام میگیرد یک روز خوشحال است وآنکه می بخشد یک عمر
 
* * * * * * * * * * * * * *

 زندگی شما وقتی زیبا وشیرین خواهد شد که
پندارتان
کردارتان
 وگفتارتان
نیک باشد

 * * * * * * * * * * * * * *

بهترین روش برای خوشحال کردن خود ، آن است که دیگری را خوشحال کنیم

 * * * * * * * * * * * * * *

خشم
بادی است که چراغ ذهن را خاموش می کند

 * * * * * * * * * * * * * *

خطاکردن خصوصیت انسان است وعفو کردن خصوصیت الهی
 

*
* * * * * * * * * * * * *

مردن برای حقیقت به مراتب با ارزش تر از زندگی با دروغ است

 * * * * * * * * * * * * * *

عشق
تنها با عشق ورزیدن یافت می شود ،نه با واژگان

 * * * * * * * * * * * * * *

سه چیز در زندگی انسان مهم است

اول آنکه مهربان باشید
دوم این که مهربان باشید
وسوم آنکه مهربان باشید

 * * * * * * * * * * * * * *

هنگامی که سر حال نیستی، سوت بزن

 * * * * * * * * * * * * * *

یادت باشد : دوچیز باید کم ولی خوب باشد
کتاب ودوست

 * * * * * * * * * * * * * *

برای زیستن در آرامش دوچیز را فراموش کن
خوبی هایی که به دیگران کرده ای
بدی هایی که دیگران به تو کرده اند

 * * * * * * * * * * * * * *

فراموش نکن
آنکه می گرید،یک درد
وآنکه می خندد،هزارو یک درد دارد


  *
* * * * * * * * * * * * *

فراموش نکن
ضعیفان هولناکند ! زیرا دیوانه وار می کوشند تا قوی جلوه کنند


*
* * * * * * * * * * * * *

انسانهای بزرگ دو دل دارند
دلی که درد می کشد وپنهان است
دلی که می خندد وآشکار است

* * * * * * * * * * * * * *

یادت باشد
آنچه در دیگران می بینی،خود نیز داری


* * * * * * * * * * * * * *

هرگز لازم نیست که از کوهی بالا بروید تا بفهمی بلند است

* * * * * * * * * * * * * *

اگر همه ی روزهایت یکسان باشد،معنایش آن است که تو دیگر زنده نیستی

* * * * * * * * * * * * * *

به یادت بسپار

شیطان ، یعنی غم وغصه
شادی ، یعنی حضور خداوند

* * * * * * * * * * * * * *

کارهای اندکی را سراغ داریم که بی نهایت با ارزش اند

خنده یکی از این کارهاست

* * * * * * * * * * * * * *

شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است

* * * * * * * * * * * * * *

کسی که از شکست خود می هراسد ، به شکست خود اطمینان دارد

* * * * * * * * * * * * * *

کار کردن : روز را کوتاه و زندگی را طولانی می کند

* * * * * * * * * * * * * *

بر آنچه داشتی تاسف مخور ، از آنچه داری لذت ببر

* * * * * * * * * * * * * *

اقرار کن که دیروز خطا کرده ای ،این نشان می دهد که امروز عاقل شده ای

* * * * * * * * * * * * * *

هرگز آرزو مکن که خدا را جز در همه جا، در جایی دیگر بیابی

*
* * * * * * * * * * * * *

اگر علت نادانی ات را دانستی ، آنگاه دانایی

* * * * * * * * * * * * * *